CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này được thiết kế để Quý Khách truy cập trang web của Công ty Nissin Foods Việt Nam biết những áp dụng về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ thông tin mà Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua trang web này. Chúng tôi soạn thảo chính sách bảo mật này để thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ sự riêng tư của Khách hàng. Bằng việc truy cập vào website www.nissinfoods.vn và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của Công ty Nissin Foods Việt Nam. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây trước khi sử dụng hoặc đăng ký thông tin trên trang web này.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Bảo mật rất quan trọng đối với Nissin Foods Việt Nam và Nissin Foods Việt Nam có chính sách thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự bảo mật cho người sử dụng của mình. Nissin Foods Việt Nam sẽ sử dụng khả năng nguồn lực và kỹ thuật của mình cũng như hợp tác với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba để đảm bảo bảo mật thông tin cho Bạn một cách tốt nhất.
Nissin Foods Việt Nam. Hiểu rằng Bạn quan tâm đến việc thông tin của mình được sử dụng và chia sẻ như thế nào và chúng tôi đánh giá sự tin tưởng của Bạn rằng chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của Bạn một cách cẩn thận và nhạy cảm.

II. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

A. Thu thập thông tin

Nissin Foods Việt Nam thu thập thông tin liên lạc trực tuyến bằng nhiều cách khác nhau bao gồm các mẫu câu hỏi, mẫu đăng ký, các cuộc khảo sát và các cuộc thi. Dưới đây là các loại thông tin mà chúng tôi thu thập:
– Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào khi Bạn sử dụng trang web này bằng cách này hay cách khác thông qua việc tạo tài khoản hoặc tham gia nhiều hoat động khác nhau trên trang web bao gồm nhưng không giới hạn Thông tin cá nhân (tên, địa chỉ email, số điện thoại, quốc gia, thông tin tài khoản…), Thông tin nhân khẩu học (ngày sinh, mã bưu điện, giới tính…),
– Thông tin tự động thu được từ website: Khi Bạn truy cập vào một website, một số thông tin bất kỳ có thể được thu thập tự động (có nghĩa là, thông tin được tập trung mà không cần sụ chủ động cung cấp thông tin của Bạn) bằng cách sử dụng nhiều phương tiện và công nghệ khác nhau như địa chỉ Giao thức Internet (IP), cookies, pixel tag (xem phần kế tiếp), ký tự nhận dạng Internet hoặc “hình ảnh GIF rõ ràng”…
• Địa chỉ Giáo thức Internet (IP): một địa chỉ IP là một con số do nhà cung cấp dịch vụ phân cho máy tính của Bạn, do đó Bạn có thể truy cập vào Internet và thông thường được xem là thông tin nhận dạng không mang tính cá nhân, bởi vì trong hầu hết mọi trường hợp, một địa chỉ IP thường hay thay đổi (thay đổi mỗi khi Bạn truy cập vào Internet), hơn là cố định (duy nhất của 01 máy tính của 01 cá nhân cụ thể). Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để chẩn đoán vấn đề từ máy chủ của chúng tôi, báo cáo thông tin tổng hợp, quyết định lộ trình nhanh nhất cho máy tính của Bạn khi kết nối đến trang web của chúng tôi, quản trị và nâng cấp trang web này.
• Cookies: Cookies là các tập tin văn bản nhỏ mà một trang web có thể gửi đến trình duyệt của người sử dụng để lưu trữ trên ổ đĩa cứng. Cookies hỗ trợ khả năng sử dụng trang web thuận tiện hơn bằng việc lưu trữ và quản trị tình trạng, ứng dụng, ưu tiên và các thông tin khác của người sử dụng, chúng được sử dụng phổ biến và nói chung được chấp nhận. Một cookies không thể nhận dạng Bạn trừ khi Bạn lựa chọn cung cấp thông tin nhận dạng cho chúng tôi. Nếu Bạn không muốn nhận cookies, bạn có thể cài đặt cho trình duyệt của mình chức năng cảnh báo trước khi chấp nhận cookies hoặc từ chối bất cứ lúc nào trình duyệt của bạn thông báo sự xuất hiện của cookies.
• Web beacons: là thuật ngữ sử dụng để chỉ “pixel tags”, “web beacon”, hoặc “hình ảnh GIF rõ ràng” hoặc công nghệ tương tự khác để thống kê tổng hợp về việc sử dụng trang web và tỷ lệ hồi đáp. Web beacons được sử dụng cho những mục đích tương tự như cookies, cho phép Nissin Foods Việt Nam thống kê tổng hợp về việc sử dụng trang web

B. SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN

– Thông tin mà Bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng trang web www.nissinfoods.vn sẽ được chúng tôi sử dụng cho mục đích lưu giữ và cập nhật quyền thành viên của Bạn. Chúng tôi không cố gắng thống kê dữ liệu sử dụng website để quyết định nhận dạng bất kỳ người sử dụng của www.nissinfoods.vn nào. Chúng tôi sử dụng thông tin mà Bạn cung cấp cho mục đích như trả lời các yêu cầu của Bạn, thay đổi và cải thiện Dịch vụ, và liên lạc với Bạn. Thông tin chúng tôi biết được từ người sử dụng sẽ giúp chúng tôi cải thiện website và cung cấp thông tin về xu hướng dùng internet, sự phổ biến của website, chủ đề mới và các nội dung liên quan.
– Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Bạn cho mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như tối ưu hóa trải nghiệm trang web hay phân tích và quản lý công việc kinh doanh của chúng tôi. Bạn có thể lựa chọn để nhận được thông tin trong thời gian cố định nhất định hoặc thông tin liên lạc
– Nếu Bạn chọn tham gia (opt-in), chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với các công ty con của Công ty Nissin Foods Việt Nam hoặc các đơn vị trực thuộc hoặc đối tác chiến lược (được định nghĩa dưới đây) của chúng tôi nhằm mục đích để các đơn vị này liên kết gửi cho Bạn thông tin quảng cáo/tài liệu quảng cáo của họ.
• Đối tác chiến lược: Theo thời gian chúng tôi có thể tham gia vào một mối liên hệ đặc biệt với một công ty khác không thuộc sở hữu hoặc có liên kết với Nissin Foods Việt Nam để cung cấp thêm các tính năng trên trang web này. Những mối quan hệ đặc biệt có thể bao gồm: đối tác kinh doanh, các nhà tài trợ và các trang web đồng thương hiệu (“trang đồng thương hiệu”). Bất kỳ thông tin, bao gồm thông tin cá nhân mà Bạn cung cấp vào một trong những trang đồng thương hiệu sẽ được chia sẻ với các đối tác bên thứ ba. Bằng cách tham gia vào các hoạt động hoặc cung cấp thông tin của Bạn trên các trang đồng thương hiệu này, Bạn cũng đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của Bạn và cho các bên thứ ba. Bởi vì các bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin của Bạn phù hợp với thực tiễn bảo mật của riêng mình, Bạn nên kiểm tra trang web của họ để biết thông tin liên quan đến chính sách bảo mật của họ.
– Nissin Foods Việt Nam sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để không tiết lộ thông tin về Bạn ngoài những nội dung đã được ghi rõ trên đây. Tuy nhiên, Nissin Foods Việt Nam được quyền tiết lộ thông tin của Bạn trong trường hợp Nissin Việt Nam tin chắc rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết và hợp pháp (i) để tuân thủ pháp luật; (ii) để tuân thủ các thủ tục tố tụng; (iii) để thực thi điều khoản của Chính sách Bảo mật; (d) để trả lời các khiếu nại, khiếu kiện rằng bất kỳ thông tin nào trên website vi phạm quyền của Bên thứ ba hoặc (iv) để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nissin Foods Việt Nam hoặc người khác. Nissin Foods Việt Nam giữ toàn quyền quyết định đối với trường hợp Bạn bị phát hiện lừa dối, spam…, theo đó, thông tin của Bạn sẽ được chia sẻ với các đối tác của Nissin Foods Việt Nam để cản trở bạn thực hiện những hành vi như vậy trên hệ thống trao đổi của các đối tác.

III. ĐƯỜNG DẪN KẾT NỐI ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang web này có thể chứa các đường dẫn kết nối hoặc tham chiếu đến các trang web khác như một tiện ích cho người truy cập. Xin lưu ý rằng Nissin Foods Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với các quy định bảo mật hoặc nội dung của các trang web khác đó, và trong mọi trường hợp, Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho các trang web khác. Chúng tôi khuyến nghị quý khách đọc chính sách bảo mật của mọi trang web mà quý khách truy cập.

IV. LỰA CHỌN VÀ TIẾP CẬN

Trang web này có thể cung cấp cho Bạn cơ hội để lựa chọn thông tin được gửi đến bạn từ Nissin Foods Việt Nam . Nếu Bạn không đồng ý nhận thông tin, chúng tôi sẽ không gửi cho Bạn các thông tin liên quan của Nissin Việt Nam. Tuy nhiên, bất kể lựa chọn của Bạn, chúng tôi có thể vẫn cần gửi email chương trình cho các lý do hành chính.
Xin lưu ý, những thay đổi có thể không có thực hiện ngay lập tức. Trong mỗi sự kiện, Bạn phải ghi rõ các thông tin mà Bạn muốn thay đổi hoặc chỉ ra rõ ràng rằng Bạn muốn đưa thông tin cá nhân của Bạn ra khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực để thực hiện yêu cầu của Bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Lưu ý rằng mặc dù bất kỳ yêu cầu loại bỏ hoặc thay đổi thông tin cá nhân, chúng tôi có thể cần phải giữ lại một số thông tin cho các mục đích lưu trữ hồ sơ và có thể có những thông tin còn lại sẽ vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và các hồ sơ khác, sẽ không được gỡ bỏ hoặc thay đổi. Chúng tôi cũng có quyền tiếp tục liên hệ với người sử dụng trước đây của trang web cho các mục đích hành chính quan trọng. Cuối cùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm thông báo cho bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi hoặc đối tác chiến lược) mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn về bất kỳ thay đổi được yêu cầu theo mục này, hoặc để loại bỏ thông tin từ hoặc gây ra thông tin để được loại bỏ khỏi cơ sở dữ liệu hoặc hồ sơ của các đơn vị này.

V. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN TRẺ EM

Trang Web của Nissin Foods Việt Nam không hướng vào trẻ em dưới 16 tuổi và không chủ ý thu thập thông tin của trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi khuyến nghị trẻ dưới 16 tuổi không cung cấp thông tin trên trang web này.

VI. CẬP NHẬT VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Nissin Foods Việt Nam giữ quyền sửa đổi và/hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website của Nissin Foods Việt Nam. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng website Nissin Foods Việt Nam sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.